Visitenkartenproduktion III


iSpeech

Visitenkartenproduktion II


TTS Demo

Visitenkartenproduktion I


Text to Speech

Geschichten auf Agfa Gevart Brovira (BW22a) – Nr.02


Powered by iSpeech

Kameras: Canon-Analog, Zenit + Helios; Zeit: 2017 / 2018; Verfahren: LITH

Geschichten auf Agfa Gevart Brovira (BW22a) – Nr.01


https://www.ispeech.org

Kameras: Canon-Analog, Zenit + Helios; Zeit: 2017 / 2018; Verfahren: LITH